Umowa o udział w WEEKENDZIE Z AKRO-FIT

UMOWA O UDZIAŁ W „WEEKEND Z AKRO-FIT”

 

Umowa zostaje zawarta drogą online poprzez wypełnienie formularza do zawarcia umowy o udział w „Weekend z AKRO-FIT” na stronie internetowej Organizatora www.akro-fit.pl oraz zaakceptowanie wszystkich warunków umowy poprzez zaznaczenie wszystkich pól wyboru. Umowa zostaje zawarta w dniu wysłania formularza do zawarcia umowy o udział w weekendzie z AKRO-FIT do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku wyślij pod ww. formularzem na stronie www.akro-fit.pl

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Weroniką Zawadzką reprezentującą firmę AKRO-FIT zwaną dalej Organizatorem                                

a

Uczestniczką/ Klientką, której dane zostały wpisane w formularzu do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe zostały wpisane ww. formularzu

Umowa zostanie przesłana na adres e-mail podany ww. formularzu.

 

1.DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w Umowie oznaczają:

 1. AKRO-FIT/ Organizator– działalność gospodarcza prowadzona przez Weronikę Zawadzką pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka pod adresem Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice NIP 6951505056, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna zapisująca się na Weekend z AKRO-FIT, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zapisu (zawarcia umowy).
 3. Uczestniczka– osoba fizyczna biorąca udział w Weekendzie z AKRO-FIT.
 4. Strona internetowa – strona internetowa www.akro-fit.pl
 5. Weekend z AKRO-FIT– 3 dniowy Obóz Fitness – treningi fitness i usługi towarzyszące, które są świadczone przez Organizatora w miejscu i czasie określonych w niniejszej Umowie.
 6. Obiekt – adres pod którym przeprowadzany jest obóz – Domki na Skałkach ul. Na Skałkach 1B, 58-563 Przesieka.
 7. Umowa –  niniejsza umowa dotycząca udziału w Weekendzie z AKRO-FIT zawarta pomiędzy Organizatorem, a Klientem. Umowa jest zawierana na odległość z Klientem w ramach strony internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 8. Formularz zapisu– formularz, za pomocą którego Klientka może zapisać się na Obóz Fitness.
 9. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 1. Płatność – wpłata na konto AKRO-FIT mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318 lub gotówką u Organizatora.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z zm.), dalej jako Ustawa.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 

 1. Niniejsza Umowa określa zasady udziału w Weekendzie z AKRO-FIT przeprowadzanym przez Weronikę Zawadzką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka.
 2. Obóz Fitness obejmuje swoim zakresem treningi fitness i inne usługi towarzyszące, które są świadczone przez Organizatora w Domkach na Skałkach w dnia 30.09-2.10.2022r.
 3. Cena uczestnictwa w Weekendzie z AKRO-FIT wynosi 750zł i obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach, noclegi oraz korzystanie ze strefy SPA na terenie ośrodka.
 4. Zakwaterowanie w Obiekcie nie jest usługą świadczoną przez Organizatora. Jest ona świadczona przez osoby trzecie.
 5. Dojazd do miejsca, w którym odbywa się Obóz fitness nie jest usługą świadczoną przez Organizatora. Uczestnik zapewnia sobie dojazd samodzielnie, a Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
 6. Obóz Fitness zostanie przeprowadzony zgodnie z opisem na stronie www.akro-fit.pl/zapisz-sie-na-camp/
 7. Klient może porozumiewać się ze Organizatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej kontakt@akro-fit.pl i formularza kontaktowego dostępnego w ramach strony internetowej.
 8. Zasady udziału w Weekendzie z AKRO-FIT, zawarcia Umowy o udział w Obozie Fitness określa niniejsza Umowa.
 9. AKRO-FIT udostępnia nieodpłatnie Klientowi Umowę przed jej zawarciem. Klient może utrwalić jej treść w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 10. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszej Umowy. Klientka poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 11. Ceny podane w ofercie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 12. W trakcie trwania Obozu Fitness zabrania się prowadzenia przez Uczestników działań o charakterze  promocyjnym, handlowym i w jakikolwiek sposób zarobkowym, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Organizatorowi i/lub osobie trzeciej.
 14. W razie zawierania Umowy przez Klienta na rzecz osoby trzeciej – Uczestnika Obozu Fitness, Klient zobowiązany jest do przekazania jej wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Obozie Fitness oraz odpowiada za prawidłowość danych Uczestnika przekazanych Organizatorowi.

 

3.WEEKEND Z AKRO-FIT

 

 1. Obóz Fitness odbywa się w Domkach na skałkach ul. Na Skałkach 1B, 58-563 Przesieka w dniach 30.09-2.10.2022 r.
 2. W terminie najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitness Organizator na adres e-mail Klienta prześle szczegółowy program Weekend z AKRO-FIT.
 3. Organizator ma prawo do zmiany kadry prowadzącej zajęcia w ramach Obozu Fitness.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikowi objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Obozu Fitness.
 5. Plan dnia poszczególnych dni Weekendu z AKRO-FIT może ulec zmianie w zakresie poszczególnych zajęć lub miejsca ich przeprowadzenia przy czym ewentualne zmiany nie wpływają na cenę i jakość usługi świadczonej przez Organizatora. Organizator może w szczególności rozszerzyć program o dodatkowe zajęcia i/lub warsztaty.
 6. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o przeciwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach czy kontuzjach przed przystąpieniem do zajęć realizowanych w ramach Obozu Fitness.

7.Uczestnik powinien:

1) Stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka oraz posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu;

2) Przestrzegać regulaminu miejsca w którym odbywa się Obóz Fitness;

3) Powstrzymywać się od wnoszenia na teren gdzie przeprowadzane są zajęcia w ramach Obozu Fitness urządzeń rejestrujących audio i/lub dźwięk.

 1. Biorąc udział w Weekendzie z AKRO-FIT Uczestnik uczestniczy w prowadzonych zajęciach na własną odpowiedzialność. Nie powinny istnieć żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału Uczestnika w Obozie Fitness.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń prowadzących poszczególne zajęcia oraz do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu gdzie odbywa się Obóz Fitness.
 3. W razie spóźnienia Uczestnika na zajęcia prowadzone w ramach Obozu Fitness lub brak udziału w poszczególnych zajęciach przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem czas Obozu Fitness nie ulega przedłużeniu, a cena Obozu Fitness nie zostaje pomniejszona.
 4. Do zajęć prowadzonych w ramach Obozu Fitness nie zostanie dopuszczona osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków uspokajających i innych substancji uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sposób bezpieczny.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich niedogodnościach i/lub sugestiach dotyczących Weekendu z AKRO-FIT.
 6. W razie zaistnienia nieprzewidzianych problemów ze Strony Uczestnika w czasie trwania Obozu Fitness, Organizator dąży do udzielenia wsparcia Uczestnikowi i udzielenia pomocy w miarę swoich możliwości. W szczególności Organizator dysponuje informacjami dotyczącymi świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz udostępnia środki umożliwiające komunikację bezpośrednią.

 

4. SKŁADANIE REZERWACJI I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Klient może dokonać zapisu poprzez stronę https://akro-fit.pl/zapisz-sie-na-camp/
 2. Klient powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z umową a następnie wypełnić Formularz zapisu, następnie dokonać opłaty rezerwacyjnej – zaliczki.
 3.  Celem zapisu na Obóz konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzach następujących danych:
 • data
 • mię i nazwisko
 • adres e-mail Klienta
 • nr telefonu
 • adres zamieszkania

4.dane Klienta niezbędne do wystawienia dowodu zapłaty, a to:

 • imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adres zamieszkania (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • miejscowość,
 • kod pocztowy,

5. akceptacja warunków Umowy i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i złożenia rezerwacji udziału w Obozie Fitness.

6.wyrażenie zgody na realizację Usługi przez stronę internetową kliknięcie przycisku „akceptuję umowę i płacę”, który wskazuje na konieczność opłacenia ceny Weekendu z AKRO-FI T.

7.Wysłanie przez Klienta Formularza zapisu stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia

z Organizatorem niniejszej Umowy.

8.Fakt dokonania rezerwacji udziału w Obozie Fitness Organizator potwierdza w drodze wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacji przez Klienta. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie rezerwacji zawiera informację o numerze bankowym Organizatora na który należy wpłacić cenę Weekendu z AKRO-FIT.

9.Klient zobowiązany jest do uiszczenia bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł w ciągu 7 dni od rezerwacji miejsca. A Następnie resztę ceny do 23.09.2022r. Brak uiszczenia zaliczki ceny Obozu Fitness w terminie skutkować będzie usunięciem rezerwacji udziału Klienta w Obozie Fitness.

10.Wpłaty należy dokonać na nr konta Organizatora mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318 lub gotówką do Organizatora. W tytule odpowiednio: „zaliczka na Weekend z Akro-Fit, Imię i nazwisko” lub „opłata za Weekend z Akro-Fit, Imię i Nazwisko” – jeśli to druga część płatności.

11.Umowę o udział w Weekendzie z AKRO-FIT traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Organizatora zaliczki uiszczanej na poczet udziału w Obozie Fitness. Organizator niezwłocznie potwierdza otrzymanie płatności i potwierdza zawarcie niniejszej Umowy o udział w Weekendzie z AKRO-FIT.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zapisu w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza rezerwacji (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zapisu),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie

 

5.CENA OBOZU FITNESSOWEGO I PŁATNOŚCI

 

 1. Cena Weekendu z AKRO-FIT wynosi 750 zł, jest ceną brutto i zawiera wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Obozu Fitness, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na cenę Obozu dla zapisanych osób przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawarte są w opisie Obozu Fitness.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Cenę na poczet Umowy o udział w Weekendzie z AKRO-FIT należy opłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora mBank:47 1140 2004 0000 3602 8014 8318
 5. Harmonogram płatności:

– zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni od wysłania formularza

– pozostałą kwotę należy wpłacić do 23.09.2022

 1. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 2. Organizator wystawia paragon po zaksięgowaniu wpłat. Na życzenie Klienta Organizator wystawia fakturę przy czym chęć otrzymania faktury Klient zobowiązany jest wskazać w Formularzu rezerwacji.
 3. Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokonując rezerwacji, Uczestnik jest zobowiązany podać w Formularzu rezerwacji informację o konieczności wystawienia faktury, wpisując jednocześnie niezbędne dane. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

 

6.ZMIANA UCZESTNIKA

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość, aby Uczestnik przekazał swoje miejsce innemu – Nowemu Uczestnikowi Obozu Fitness w terminie do 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitness.
 2. Informację o zmianie osoby Uczestnika Klient kieruje na adres kontakt@akro-fit.pl wskazując dane nowego Uczestnika.
 3. Nowy Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i w uwagach umieścić informację za kogo będzie brał udział w Obozie.

 

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust.7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po zawarciu Umowy przez Klienta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. AKRO-FIT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. AKRO-FIT dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której świadczenie usługi polega na tym, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. W razie skutecznego odstąpienia Klienta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, pieniądze zostaną zwrócone po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie faktury korygującej.

 

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta i Organizatora. Klient może we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z udziału w Obozie.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przy czym termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność w zakresie niewykonanej do dnia rozwiązania Umowy zostanie zwrócona (odliczona zostaje bezzwrotna zaliczka) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
 3. Jeśli wypowiedzenie Umowy następuje bez ważnego powodu AKRO-FIT uprawniona jest do domagania się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail kontakt@akro-fit.pl. AKRO-FIT potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 5. Umowa wypowiedziana wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 6. AKRO-FIT zwróci Klientowi cenę Weekendu z AKRO-FIT pomniejszoną o kwotę zaliczki oraz proporcjonalnie pomniejszoną o wartość zajęć/usług odbytych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które AKRO-FIT poczyniła w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Organizatora na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów AKRO-FIT zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitness pomniejszoną o kwotę zaliczki oraz proporcjonalnie pomniejszoną o wartość zajęć/usług odbytych/wyświadczonych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które AKRO-FIT poczyniła w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 7. AKRO-FIT ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
 • na 10 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitness liczba Uczestników biorących udział w Weekendzie z AKRO-FIT jest mniejsza niż 10 Uczestników – AKRO-FIT zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitness w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez AKRO-FIT. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności;
 • działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię AKRO-FIT lub w inny sposób istotnie szkodzą AKRO-FIT – AKRO-FIT zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitness obniżoną o kwotę zaliczki, w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez AKRO-FIT. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności;
 • Klient/Uczestnik spowoduje utratę zaufania AKRO-FIT obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami – AKRO-FIT zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitness obniżoną o kwotę zaliczki, w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez AKRO-FIT. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 1. AKRO-FIT ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik poprzez swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia lub utrudnia przebieg Obozu Fitness mimo upomnienia przez Organizatora. W takim przypadku AKRO-FIT nie zwróci Klientowi pieniędzy za Udział w Weekendzie z AKRO-FIT, a Klient nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, FAKTURA ZOSTANIE WYSTAWIONA PRZEZ Organizatora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Obozu Fitness w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy zmiana prawa (np. wprowadzenie ogólnokrajowych obostrzeń) uniemożliwiająca przeprowadzenie Obozu Fitness. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji Weekendu z AKRO-FIT.

 

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka po adresem Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice NIP 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również AKRO-FIT/ Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się kontaktować z Administratorem używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jest to konieczne dla wykonania tej Umowy.
 3. Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • rozpatrzenia roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wykorzystywania cookies na stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ;
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

6. Klient i/lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Klient i/lub Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane Klienta i/lub Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta/Uczestnika.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Uczestnikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze stroną internetową, AKRO-FIT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zapisów i podpisywania umów przez stronę internetową, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.