Umowa o prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Umowa zostaje zawarta drogą online poprzez wypełnienie formularza do zawarcia umowy o prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej na stronie internetowej Organizatora www.akro-fit.pl oraz zaakceptowanie wszystkich warunków umowy poprzez zaznaczenie wszystkich pól wyboru. Umowa zostaje zawarta w dniu wysłania formularza do zawarcia umowy o prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku wyślij pod ww. formularzem na stronie www.akro-fit.pl

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Weroniką Zawadzką reprezentującą firmę AKRO-FIT zwaną dalej organizatorem                                 

a

Rodzicem/Opiekunem dziecka, którego dane zostały wpisane w formularzu do zawarcia umowy.

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna zawierającego umowę zostało wpisane w formularzu do zawarcia umowy –

zwanymi dalej Opiekunami.

Dane kontaktowe do Opiekuna zostały wpisane w formularzu do zawarcia umowy o prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Umowa zostanie przesłana na adres e-mail podany ww. formularzu.

 

1.

Organizator zobowiązuję się do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowane instruktorki, trenerki, fizjoterapeutki.

 

2.

 1. Zajęcia są odpłatne. Odbywać się będą w hali sportowej w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze.
 2. Opłata miesięczna za zajęcia, o których mowa w par. 1 jest stała i wynosi

– 55 minut zajęć 1 raz w tygodniu – (4 zajęcia w miesiącu) 150 zł

 1. Opłata miesięczna, o której mowa w 2. punkcie 2. może zostać pomniejszona o rabat 10 zł w przypadku, kiedy:

– w zajęciach uczestniczy rodzeństwo (rabat dotyczy każdego dziecka)

– dziecko nieprzerwanie kontynuuje naukę kolejny rok szkolny w zajęciach organizowanych przez AKRO-FIT Weronika Zawadzka

– Opiekun dziecka korzysta z innych usług firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka

Rabaty udzielane są co miesiąc i łączą się ze sobą, jeżeli każdy z wyżej wymienionych warunków spełniony jest co miesiąc.

 1. Pierwsza opłata miesięczna zostaje obniżona o wysokość opłaty rekrutacyjnej, jeżeli taka była uiszczona.
 2. W lutym opłata za zajęcia wynosi połowę stałej opłaty miesięcznej, ze względu na ferie zimowe w terminie 13.02-26.02.2023, w tym czasie zajęcia nie będą się odbywały.
 3. W czerwcu opłata za zajęcia wynosić będzie połowę stałej opłaty miesięcznej w związku z tym, że zajęcia trwają do 16.06.2023 r.

 

3.

Opiekunowie zobowiązują się do dokonywania opłat za uczestnictwo dziecka w zajęciach do 10 dnia każdego miesiąca gotówką do Organizatora lub przelewem na konto:

mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318                                           

Tytułem: opłata za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej za dany miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

 1. Niedokonanie płatności w terminie skutkuje wysłaniem przypomnienia o uregulowaniu opłaty w formie wiadomości sms. Jeśli płatność nadal nie zostanie dokonana organizator będzie dzwonił oraz wysyłał upomnienia listownie na adres podany w formularzu do zawarcia umowy. Jeśli te czynności nie przyniosą skutku będą podejmowane kolejne kroki prawne w celu uzyskania należności.

 

4.

 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i wiąże strony od dnia podpisania umowy do 16.06.2023 r.
 2. Organizator ma prawo nie zawrzeć niniejszej umowy z Rodzicem/Opiekunem, który nie wywiązał się z warunków umowy w poprzednim sezonie.
 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, czyli przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Umowę należy rozwiązać w formie pisemnej i dostarczyć do Organizatora lub w formie elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: kontakt@akro-fit.pl  Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego maila. Brak potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia w ciągu 48 godzin jest równoznaczny z nieotrzymaniem go. W tej sytuacji rodzic/opiekun zobligowany jest do przedstawienia dowodu przesłania tej wiadomości. Otrzymanie wypowiedzenia w formie pisemnej musi zostać potwierdzone podpisem Organizatora.
 1. Miesiąc, w którym składa się wypowiedzenie umowy musi być w pełni opłacony. Wzór wypowiedzenia znajduje się na końcu umowy.
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie ulega obniżeniu.
 3. Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej. Dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki szkolnej są dniami wolnymi od zajęć (31.10 – 1.11.2022, 11.11.2022, 23.12.2022-1.01.2023, 6.01.2023, 6-11.04.2023, 1-3.05.2023, 8-9.06.2022).
 4. Za wyżej wymienione dni wolne nie podlega zwrot gotówki, ani obniżenie opłaty jak również opłata nie wzrasta w miesiącu, w którym będzie 5 zajęć.
 5. Organizator ma prawo zorganizować zastępstwo za prowadzącego zajęcia lub odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie Opiekunów. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie lub Organizator dokona zwrotu części opłaty miesięcznej – proporcjonalnie, za zajęcia, które się nie odbyły.
 6. W przypadku zmniejszenie się ilości uczestników w trakcie trwania zajęć Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania danej grupy lub połączenia dwóch grup w jedną, z uwzględnieniem posiadanych przez uczestników umiejętności.

 

5.

 1. Firma AKRO-FIT odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają Opiekunowie).
 2. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na sale – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na sale i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 3. W razie niewłaściwego zachowywania się Uczestnika zajęć, w szczególności zwracamy uwagę na zachowywanie się w sposób zagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu uczestników lub zachowywanie się w sposób dezorganizujący i utrudniający prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo:

– wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń

– zakazać uczestnictwa w danym treningu

– wykreślić z listy uczestników.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrócenia pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Opiekun nie wnosi z tego powodu żadnych roszczeń.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 2. Uczestnicy zajęć powinni posiadać ważne ubezpieczenie NNW, które w swoim OWU nie wyklucza odpowiedzialności za urazy powstałe podczas pozaszkolnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 3. Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji i dolegliwości bólowych.
 1. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne krótkie spodenki sportowe lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Fizjoterapeutka prowadząca zajęcia będzie zwracała szczególną uwagę na to, czy dziecko odpowiednio dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia.
 1. Organizator zaleca, aby dzieci miały ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione. Nie można też wnosić jedzenia na hale i rzuć gumy.
 2. Zawierając umowę Opiekun oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Jeśli Opiekun ma wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, Organizator zaleca wizytę u fizjoterapeuty, ortopedy lub u lekarza rodzinnego. Opiekun zawiera umowę po otrzymaniu zapewnienia, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału ww. zajęciach.

 

6.

 1. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na odległość w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie internetowej akro-fit.pl

 

Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu.

 

 1. Oświadczam, że wszystkie dane w niniejszym formularzu podane są zgodnie z prawdą i z moją najlepszą wiedzą.

 

Oświadczenie zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 

 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z usługą – dziecko brało udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej organizowanych przez AKRO-FIT Weronika Zawadzka.

 

Oświadczenie zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 

7.

 1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

 

Oświadczenie zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu.

 

8.

 1. Zapoznałam/em się z umową i oświadczam, że akceptuję wszystkie wymienione wyżej warunki.

 

Oświadczenie zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu.

 

 1. Zawieram umowę i zobowiązuje się do jej wypełnienia i dokonywania płatności w terminie.

 

     Zawarcie umowy zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

    

9.

 1. Znam zasady wypowiedzenia umowy i w pełni je akceptuje. Jestem świadoma/y obowiązku zapłaty za zajęcia i w pełni to akceptuje.

 

Oświadczenie zostaje potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu.

 

10

OŚWIADCZENIE

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja wysyłająca/ wysyłający formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 9 ust. 1 i 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AKRO-FIT Weronika Zawadzka dla potrzeb niezbędnych do przedstawienia oferty wyżej wymienionych zajęć.

 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia wyżej wymienionych zajęć oraz w celu realizacji zwartej umowy.

 

Podane przeze mnie dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1)         żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:

 1. a) dostępu do moich danych osobowych;
 2. b) sprostowania moich danych osobowych;

2)         wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Bez mojej wyraźnej zgody moje dane osobowe nie mogą być udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Wyrażenie zgody dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu.

 

11.

 

 1. Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagrywanie mojego dziecka podczas zajęć.

 

            Wyrażenie zgody dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu zawarcia umowy.

 

 1. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów z zajęć na stronie internetowej www.akro-fit.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

 

 

            Wyrażenie zgody dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu zawarcia umowy.

Wzór wypowiedzenia Umowy

                                                                                                          Miejscowość, data

AKRO-FIT

Weronika Zawadzka

NIP: 6951505056

Adres: Paszowice 87/3

59-411 Paszowice

 

                                                                                                          Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

                                                                                                          Imię i nazwisko uczestnika zajęć

 

Niniejszym wypowiadam umowę o prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zawartą drogą elektroniczną w dniu …………

Umowa zakończy się ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym składam wypowiedzenie tj…………………. Zgodnie z umową zobowiązuję się do wniesienia pełnej opłaty za aktualny miesiąc.

 

Przyczyna rezygnacji (dobrowolnie)…………………………….

 

Sposób dostarczenia wypowiedzenia (niepotrzebne usunąć):

 

Wypowiedzenie wysyłam drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@akro-fit.pl. Datą złożenia wypowiedzenia umowy jest data wpływu wiadomości na ww. adres e-mail. Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego maila.

 

Wypowiedzenie przekazuję do rąk własnych Organizatora – Weroniki Zawadzkiej. Datą złożenia wypowiedzenia umowy jest dostarczenie jej do Organizatora. Wypowiedzenie jest przygotowane w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Organizator jest zobowiązany do podpisania odbioru wypowiedzenia.

 

 

……………………………….                                                         ………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna                                                         data i podpis organizatora