REGULAMIN ZAPISÓW NA OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY2024

Niniejszy regulamin dotyczy zapisów dzieci na obóz, który będzie się odbywał w Kompleksie Wypoczynkowym w Kołatce
Kołatka | 66-627 Bobrowice | woj. lubuskie  

§1

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem półkolonii jest firma BIURO REZERWACJI KARPACZ Agnieszka Mieszkalska reprezentowana przez Agnieszkę Mieszkalską oraz firmę AKRO-FIT Weronika Zawadzka reprezentowaną przez Weronikę Zawadzka
 1. Obóz odbywa się Kompleksie Wypoczynkowym w Kołatce, 
  Kołatka, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie. Zakwaterowanie będzie w domkach letniskowych 3 – 10 osobowych z podziałem na pokoje z łazienką lub 2 łazienkami oraz aneksem kuchennym.
 2. Uczestnik – dziecko, które ma skończone 8 lat i nie ma skończonych 16 lat, zapisane przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego na obóz. Organizatorzy dopuszczają możliwość, żeby uczestnikiem było młodsze dziecko, pod warunkiem, że jest już na tyle samodzielne.
 3. Każdy Uczestnik, jego Rodzic oraz Organizator, Kierownik oraz Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Zapis na obóz jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Koszt obozu to 2550 zł i obejmuje: Noclegi, opiekę wychowawców, udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), ubezpieczenie NNW i OC, bilety wstępu na wycieczki, transport. 
 6. Harmonogram płatności:

a) Bezzwrotna opłata rezerwacyjna, która jest również zaliczką, w wysokości 100 zł do 3 dni od daty zgłoszenia uczestnika,

b) bezzwrotną I ratę za obóz w wysokości 500 zł w terminie 28.02.2024r.

c) II ratę za obóz w wysokości 500 zł w terminie 30.04.2024r.

d) pozostałą część kwoty w terminie 14 dniu przed terminem wyjazdu.

8. Zapłata kwoty, o której mowa w punktach 6 i 7. Powinna nastąpić przelewem na konto Organizatora Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska mBank 64 1140 2004 0000 3802 8393 5182 , tytułem: Imię i nazwisko dziecka, obóz + termin.

9. Opłata rezerwacyjna oraz I rata opisana w punkcie 7. a) i 7.b) Nie podlega zwrotowi. Brak wniesienia opłat z punktu 7 a) lub 7b) 7c) 7d) w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w obozie. Organizator ma prawo przekazać to miejsce uczestnikowi z listy rezerwowej.

10. Częściowy zwrot wpłaty (pomniejszony o opłatę rezerwacyjną i I ratę) jest możliwy tylko i wyłącznie w razie uzasadnionego przypadku rezygnacji z półkolonii, np. pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające udział w obozie i tylko w przypadku jeśli znajdzie się osoba, która skorzysta z tego miejsca lub jeśli rodzic znajdzie osobę, która pojedzie na obóz na to miejsce. W innym przypadku zwrot nie jest możliwy.

11. Zniżki:

– 100 zł dla uczestników zajęć organizowanych przez AKRO-FIT (pod warunkiem, że jest aktywna umowa i uregulowane są wszystkie płatności)

– 100 zł dla rodzeństwa (zniżka na każde zapisane dziecko)

Zniżki łączą się ze sobą.

12. Zapisy na każdy turnus kończą się 15 dni przed jego rozpoczęciem lub po wyczerpaniu miejsc.

13. Podczas obozu dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych, tabletów i innego sprzętu elektronicznego poza wyznaczonymi przez wychowawców godzinami. Będzie to czas ciszy poobiedniej. Telefony i inny sprzęt są  zabezpieczone u wychowawców.

 

§2

                                               OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu programu obozu zgodnie z zaprezentowaną ofertą.
 2. Opieka dla dzieci zapewniona jest nieprzerwanie przez 24 godziny od 28.07.2024r. od momentu wyjazdu na obóz lub pozostawienia dziecka w Ośrodku i przekazaniu go pod opiekę wychowawcy, w przypadku, kiedy rodzic samodzielnie dowiezie dziecko na obóz,  do 4.08.2024r. do czasu powrotu na miejsce zbiórki lub od momentu, kiedy rodzic odbierze dziecko z obozu. Istnieje możliwość późniejszego przywiezienia lub wcześniejszego odebrania dziecka, nie obowiązuje, wtedy zwrot pieniędzy lub obniżenie płatności. 
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste zgubione/ zniszczone podczas obozu. Zaleca się nie zabieranie wartościowych przedmiotów.
 4. Organizator ma prawo odwołać obóz z ważnych przyczyn oraz przyczyn niezależnych od niego. W tym przypadku Organizator dokona zwrotu całości wpłaconych pieniędzy.
 5. Organizator może wykreślić Dziecko z listy Uczestników bez możliwości zwrotu opłaty w przypadku:

– nagannego zachowania, zagrażającego zdrowiu i  życiu, własnemu i innych Uczestników

– stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej w stosunku do innych Uczestników oraz Kadry półkolonii.

 

§3

                                    OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzenia i odebrania Uczestnika obozu.
 2. Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika. Organizator zapewnia polisa OC dla uczestników obozu oraz opiekunów, jeśli jednak ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni dziecka.
 3. Rodzic/Opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie posiada ono żadnych przeciwwskazań do udziału w obozie sportowo-rekreacyjnym, szczególnie w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej.
 4. Rodzic/ Opiekun jest jedyną upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną osobę powinna zostać złożona na piśmie u Opiekuna wraz z numerem dowodu osobistego Osoby Upoważnionej. (dokument będzie wysłany w mailu tydzień przed turnusem, będzie również dostępny na miejscu zbiórki).
 5. Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się do zapoznania Dziecka z regulaminem obozu oraz wytłumaczenia mu jego obowiązków, praw i zakazów.
 6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do odbioru dziecka z obozu.
 7. Rodzic jest świadomy, że w przypadku rezygnacji z obozu w trakcie jego trwania, nie przysługuje mu zwrot opłaty za niewykorzystane dni.
 8. Rodzic zobowiązany jest wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która zostanie wysłana na adres e-mail podany przy zapisie.

 

§4

                                        OBOWIĄZKI UCZESTNIKA OBOZU

 1. Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń wychowawców oraz instruktorów oraz do przestrzegania aktualnie obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa.
 2. Uczestnik ma prawo do pełnego korzystania z planu obozu.
 3. W czasie trwania obozu obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Nie może posiadać przy sobie wyżej wymienionych środków.
 4. W czasie trwania obozu obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego opuszczania ośrodka przez cały okres trwania obozu, opuszczania domku wczasowego w trakcie ciszy nocnej.
 5. Uczestnik wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje się zgłosić to instruktorowi lub wychowawcy.
 6. Uczestnik dba o czystość, porządek oraz powierzone mu mienie. Dba o higienę oraz schludny wygląd.
 7. Uczestnik nie może samodzielnie opuścić budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 8. Uczestnik odnosi się z szacunkiem do kolegów, kadry oraz innych osób. Nie może używać wulgaryzmów, stosować przemocy psychicznej oraz fizycznej wobec innych uczestników.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia każdego niebezpiecznego zachowania, wypadku, urazu, przypadków przemocy, której doświadcza lub jest świadkiem.
 10. Uczestnik jest świadomy, że w przypadku nagannego zachowania, zagrażającego zdrowiu i życiu, własnemu i innych uczestników oraz w przypadku stosowania przemocy – może zostać wykreślony z listy Uczestników bez możliwości zwrotu opłaty.