Regulamin zajęć dla dorosłych

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DOROSŁYCH W AKRO-FIT

 

DEFINICJE

 1. Organizator – AKRO-FIT Weronika Zawadzka NIP: 6951505056 z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice
 2. Miejsce zajęć – Sala AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47 budynek C.
 3. Zajęcia fitness – zajęcia grupowe, prowadzone przez certyfikowaną instruktorkę. Zajęcia będą w grupach 10-15 osobowych.
 4. Instruktorki – Marta Świerczyńska, Weronika Zawadzka – instruktorki zajęć grupowych, trenerki personalne.
 5. Klientka – osoba biorąca udział w zajęciach.
 6. Płatności – opłata za zajęcia FITNESS jest w formie wykupowania karnetów. Dostępne są karnety:

– 4 Wejścia – 100 zł i ważny jest przez 30 dni od daty startu karnetu, wpisanej przez klientkę w  formularzu (dzień pierwszego treningu)

– 8 Wejść – 180 zł i ważny jest przez 30 dni od daty startu karnetu, wpisanej przez klientkę w formularzu (dzień pierwszego treningu), 

– wejście jednorazowe – 30 zł

Opłata za zajęcia z AKROBATYKI jest w formie wykupowania karnetów. Dostępne są karnety na 4 wejścia – 170 zł – ważne przez 30 dni od daty startu karnetu, wpisanej przez klientkę w formularzu (dzień pierwszego treningu) lub w formie wejść jednorazowych – 45 zł za trening.

 1. Formularz- formularz zapisu na zajęcia dla dorosłych na stronie www.akro-fit.pl, przez który dokonuje się zapisu i akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
 2. Zniżki – Organizator przyznaje zniżki TYLKO na karnety w wysokości 10 zł w przypadkach opisanych w zasadach uczestnictwa. 
 3. konto do wpłat: mBank 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318 tytuł: nazwa zajęć, imię i nazwisko, data pierwszego treningu z nowego karnetu/ wejścia jednorazowego np. Barbara Kowalska fit-start 17.04.2023

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w zajęciach mogą wziąć tylko osoby, które wypełniły formularz do zapisu i zaakceptowały regulamin.
 2. Opłaty za karnet należy dokonać przelewem przez zajęciami. Jeśli płatność była wykonana w dniu treningu, należy pokazać dowód wpłaty instruktorce prowadzącej trening. Instruktorka wydaje karnet, który należy przekazywać każdorazowo do podpisu przed zajęciami. 
 3. Opłata za trening jest bezzwrotna, nawet jeśli Klientka nie stawi się na treningu i nawet jeśli nieobecność zostanie zgłoszona przez treningiem. Karnety nie będą przedłużane ze względu na nieobecności na zajęciach. Można za to skorzystać z innych zajęć organizowanych przez AKRO-FIT w czasie ważności karnetu. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego podejścia do sytuacji klientki.
 4. Zniżki przyznawane są w przypadku: 1) Klientka korzysta z innych usług AKRO-FIT np. dziecko uczestniczy w zajęciach z akrobatyki 2) w grupie w poprzednim miesiącu było więcej niż 10 uczestniczek. więcej tj. min. 11 osób. Zniżki przyznawane są co miesiąc, jeśli spełnione są wyżej wymienione warunki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z ważnych przyczyn. Obowiązkiem Organizatora jest powiadomić o tym fakcie Klientki. Za odwołany trening należy się przedłużenie karnetu lub jeśli Klientka nie zgodzi się na wydłużenie karnetu – zwrot pieniędzy proporcjonalnie za odwołane zajęcia.
 6. Nie ma możliwości przekazania karnetu innej osobie.
 7. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne koszulka i spodnie sportowe, czyste zmienne obuwie sportowe. Niezbędny jest ręcznik i woda do picia.
 8. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach po zażyciu jakichkolwiek środków odurzających.
 9. Zaleca się, aby Klientki były objęte ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które w swoich OWU nie wyklucza odpowiedzialności, jeśli coś się wydarzy podczas udziału w rekreacyjnych treningach fitness/ zajęciach z akrobatyki sportowej.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Do sali będą mogły wejść tylko osoby, które otrzymają kod dostępu. Kody będą rozsyłane po wykupieniu karnetu.
 11. Organizator ma prawo rozwiązać grupę treningową, jeśli zmniejszy się ilość osób uczestniczących w zajęciach.
 12. W przypadku nieprawidłowości/konfliktów/ urazów podczas treningów Klientka jest zobowiązana najszybciej jak to możliwe poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji. Organizator zobowiązuje się rozwiązać problem jak najszybciej jest to możliwe, jeśli ma ku temu obiektywne możliwości.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka po adresem Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice NIP 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

2.Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia rekrutacji). Jest to konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji.

3.Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia procesu rekrutacji);

 

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

 

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

 

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją rekrutacji oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że realizacja rekrutacji będzie niemożliwa.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji rekrutacji, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 3. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora np. kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w proces rekrutacji.
 4. Klient i/lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient i/lub Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Klienta i/lub Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta/Uczestnika.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Uczestnikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze stroną internetową, AKRO-FIT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zapisów i podpisywania umów przez stronę internetową, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.