Regulamin rekrutacji na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Niniejszy regulamin dotyczy rekrutacji – zapisów dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na rok szkolny 2022/2023, które odbywać się będą w Jeleniej Górze na hali sportowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych ul. Lwówecka 18 w sali 1.29 na pierwszym piętrze.

 

DEFINICJE

 1. Organizator – Weronika Zawadzka, właścicielka AKRO-FIT Weronika Zawadzka, NIP: 6951505056 z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice.
 2. Instruktorka/Prowadząca zajęcia – osoba zatrudniona przez firmę AKRO-FIT Weronika Zawadzka, osoba wykonująca zlecenie dla Organizatora lub właścicielka firmy – osoba przeprowadzająca zajęcia, posiadająca ku temu odpowiednie kwalifikacje.
 3. Uczestnik zajęć/Dziecko – osoba nieletnia, biorąca udział w zajęciach za zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego.
 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – pozaszkolne, grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez fizjoterapeutkę. Przeznaczone są one dla osób z niewielkimi wadami postawy, które można poprawić/zapobiec ich pogłębianiu podczas zajęć grupowych. Zajęcia przeznaczone są również dla dzieci, które długo siedzą, mają mało aktywności fizycznej – jako zajęcia profilaktyczne. Nie są przeznaczone, dla dzieci, którym zalecone są indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, chyba że jako uzupełnienie za zgodą fizjoterapeuty prowadzącego proces leczenia.
 5. Klient/Rodzic/Opiekun prawny – osoba, która zapisuje dziecko na zajęcia. Zapisać dziecko na zajęcia może tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć. Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Rekrutacja w formie online/ zawarcie umowy w formie online – usługi świadczone drogą elektroniczną- Za pośrednictwem strony internetowej, AKRO-FIT świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne, w tym usługę umożliwiającą wzięcie udziału w rekrutacji drogą elektroniczną oraz podpisanie umowy drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej za rekrutację/uczestnictwo w zajęciach.
 7. Formularz rekrutacji – formularz rekrutacji na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na stronie internetowej www.akro-fit.pl
 8. Rekrutacja – proces naboru (drogą elektroniczną) osób chętnych do udziału w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2022/2023. Rekrutacja podzielona jest na 3 etapy:

1)Zgłoszenie dziecka do rekrutacji – wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacji i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

2)Aktywny udział w pierwszych zajęciach – dziecko ćwiczy podczas pierwszego treningu.

3)Podjęcie decyzji przez rodzica, dziecko i organizatora o uczestnictwie w zajęciach – wypełnienie przez rodzica „formularza do zawarcia umowy” na stronie internetowej akro-fit.pl

 1. Pierwsze zajęcia – pierwsze zajęcia, w których bierze udział dziecko. 
 2. Formularz do zawarcia umowy – kolejny formularz na stronie www.akro-fit.pl , który należy wypełnić i wysłać w ciągu 3 dni od pierwszych zajęć, aby zawrzeć umowę o udział dziecka w zajęciach z akrobatyki w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Opłata rekrutacyjna –  opłata, którą należy uiścić na konto Organizatora, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, ale nie później niż w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Brak dokonania opłaty skutkuje nie wzięciem udziału w rekrutacji. Jest to zadatek – opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Opłata będzie odjęta od pierwszej miesięcznej opłaty za zajęcia z akrobatyki (po zawarciu umowy).
 4. Lista rezerwowa – lista dla osób, chętnych na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które nie zdążyły wziąć udziału w rekrutacji.
 5. Umowa– umowa o udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2022/2023. Umowa jest udostępniona klientowi na stronie akro-fit.pl podczas procesu rekrutacji. Należy się z nią zapoznać przed wysłaniem formularza rekrutacji. Umowa będzie zawierana na odległość z Klientem (po przejściu całego procesu rekrutacyjnego), w ramach strony internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 8. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

PROCES REKRUTACJI

 1. Zapisy dotyczą dzieci i młodzieży od 6 do 12 lat. Zapisujący jest świadom, że dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, rodzice nie wchodzą na sale gimnastyczną. W związku z tym dziecko musi być na tyle samodzielne, aby pozostać na sali z instruktorkom, wypełniać jej polecenia.
 2. Ilość miejsc rekrutacyjnych jest ograniczona.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się 6.08.2022 i trwa do wyczerpania miejsc. Po ich wyczerpaniu miejsc obowiązują zapisy na listę rezerwową.
 4. Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować niniejszy regulamin i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłata wynosi 35 zł i należy dokonać jej w formie przelewu na nr konta firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka: mBank 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318. W tytule należy wpisać: Opłata rekrutacyjna za: Imię i nazwisko dziecka.
 5. Biorąc udział w rekrutacji rodzice/opiekunowie oświadczają, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Są to zajęcia rekreacyjne, nie jest wymagana zgoda lekarza rodzinnego/ortopedy. Jednak jeśli rodzice/opiekunowie mają wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, zalecamy wizytę u ww. specjalistów. W takim przypadku można wziąć udział w rekrutacji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy lekarz wydał pozytywną opinię.
 6. Uznaje się, że dziecko jest zapisane na zajęcia tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki z punktu 4.
 7. Zajęcia będą odbywały się w czwartki o godzinie 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź ustalenia dodatkowego terminu zajęć.
 8. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, nawet jeśli dziecko nie stawi się na pierwszych zajęciach oraz wtedy, kiedy rodzic/opiekun zgłosi rezygnacje. Zgłoszenia do rekrutacji dokonują osoby zdecydowane na przejście całego procesu rekrutacyjnego.
 9. Pierwsze zajęcia we wrześniu nie zobowiązują do podpisania umowy. Są one zapoznawcze dla dziecka i dla Opiekuna. Po udziale w tych zajęciach Opiekun decyduje, czy dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach. Jeśli tak, należy wypełnić formularz do zawarcia umowy i zaakceptować wszystkie jej warunki.
 10. Udział w kolejnych zajęciach jest możliwy tylko po wypełnieniu formularza do zawarcia umowy i po zaakceptowaniu wszystkich jej warunków.
 11. Zaakceptować umowę należy wciągu 3 dni od pierwszych zajęć. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, Organizator ma prawo na kolejne zajęcia zaprosić osobę z listy rezerwowej. Organizator może, ale nie musi przypominać Opiekunowi o zaakceptowaniu umowy.

 

PIERWSZE ZAJĘCIA

 1. Pierwsze zajęcia odbywają się 8.09.2022. Każdy Opiekun zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms o pierwszych zajęciach. Jeśli taka informacja nie dotarła do 5.09.2022 należy zgłosić ten fakt do Organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 507479734. Brak kontaktu ze strony klienta jest równoznaczny z otrzymaniem wiadomości.
 2. Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji w stanie ostrym i dolegliwości bólowych.
 3. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne krótkie spodenki sportowe lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Instruktor prowadzący zajęcia będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy dziecko odpowiednio dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia.
 4. Organizator zaleca, aby dzieci miały ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione. Nie można też wnosić jedzenia na hale i rzuć gumy.
 5. Dziecko biorące udział w zajęciach powinno być objęte ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW Szkolne), które w OWU nie wyklucza odpowiedzialności za urazy, które powstały podczas udziału w pozaszkolnych zajęciach rekreacyjnych np. NNW Szkolne
 6. Firma AKRO-FIT odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają Opiekunowie)
 7. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na sale – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na sale i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 8. W razie niewłaściwego zachowywania się Uczestnika zajęć, w szczególności pod uwagę brane są zachowania zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu Uczestników zajęć, zachowania  dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo:

– wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń

– zakazać uczestnictwa w danym treningu

– wykreślić z listy uczestników.

W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty rekrutacyjnej. Rodzic/Opiekun nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 2. W przypadku nieprawidłowości/konfliktów podczas zajęć Klient jest zobowiązany najszybciej jak to możliwe poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji. Organizator zobowiązuje się rozwiązać problem jak najszybciej jest to możliwe, jeśli ma ku temu obiektywne możliwości.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice, NIP: 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia rekrutacji). Jest to konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji.

Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia procesu rekrutacji);

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);