regulamin przedsprzedaży

Regulamin przedsprzedaży umów o prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej.

 

Niniejszy regulamin dotyczy zawarcia umowy obowiązującej od września 2023r., z wyprzedzeniem, w niższej cenie niż po rozpoczęciu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024.

 1. Przedsprzedaż – zawarcie umowy o prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej, która będzie obowiązywała od września 2023r., w terminie 24.07-30.07.2023r.
 2. W przedsprzedaży mogą wziąć udział Rodzice dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez AKRO-FIT Weronika Zawadzka w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Klient/Rodzic/Opiekun prawny – osoba, która zapisuje dziecko na zajęcia. Zapisać dziecko na zajęcia może tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć. Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Niższa cena – cena obowiązująca w dniu zawarcia poprzedniej umowy. Ustaloną kwotę należy w pisać w wyznaczonym miejscu w formularzu do zawarcia umowy. „Przedsprzedaż – opłata miesięczna” np. „Przedsprzedaż 160 zł”.
 5. Cena obowiązująca w dniu zawarcia umowy w roku szkolnym 2022/2023 – pełna cena, za pełne zajęcia (55 min.), bez rabatów.
 6. Zaliczka – 50 zł kwota, którą należy wpłacić w ciągu 3 dni od akceptacji umowy. Zaliczka jest bezzwrotna, odliczana jest od opłaty wrześniowej.
 7. Wypowiedzenie umowy- w przypadku chęci rozwiązania umowy przed rozpoczęciem jej obowiązywania – Klient zobowiązany jest w pełni opłacić pierwszy miesiąc – wrzesień 2023r. W przypadku, kiedy umowa jest już aktywna, obowiązują warunki z umowy.
 8. Termin zajęć – ustalony termin zajęć (telefoniczne z organizatorem do 20.08.2023r.) obowiązuje przez cały rok szkolny. Klient ma prawo raz zmienić ustalony termin, pod warunkiem, że jest jeszcze miejsce w grupie, do której chce dołączyć. Jeśli jest taka możliwość (termin już został ustalony) Rodzic wpisuje ustalony termin w wyznaczonym miejscu w formularzu do zawarcia umowy. Organizator ma prawo zmienić termin zajęć lub połączyć ze sobą grupy zgodnie z warunkami umowy.
 9. Umowa– umowa o udział w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej w roku szkolnym 2023/2024. Umowa jest udostępniona klientowi na stronie akro-fit.pl podczas procesu przedsprzedaży. Należy się z nią zapoznać przed wysłaniem formularza do zawarcia umowy. Umowa będzie zawierana na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron za pomocą ww. strony internetowej.
 10. Promocja „przedsprzedaż umowy o prowadzenie zajęć z akrobatyki” nie łączy się z rabatem za kontynuację uczestnictwa w zajęciach.
 11. Zawarcie umowy w procesie przedsprzedaży jest możliwe po akceptacji regulaminu przedsprzedaży.
 12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 14. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022, poz. 1648 z późn. zm).

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice, NIP: 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

 

Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jest to konieczne dla zawarcia umowy.

Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy);

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);