REGULAMIN AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH

Niniejszy regulamin dotyczy AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH

DEFINICJE:

 1. AKROFIT DLA WSZYSTKICH są to zajęcia dla 2-7 letnich POD OPIEKĄ RODZICA oraz dla osób 7+ (dzieci, młodzież, dorośli) uczestniczące w zajęciach samodzielnie.
 2. Miejsce zajęć: JELENIA GÓRA sala AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47 budynek C,  jak dojechać? 
 3. Organizator – Weronika Zawadzka – właścicielka AKRO-FIT Weronika Zawadzka, NIP:6951505056 z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice.
 4. Uczestnik/Uczestnicy– osoby biorące udział w zajęciach.
 5. TRENER– osoba zatrudniona przez AKRO-FIT Weronika Zawadzka lub wykonująca usługi dla AKRO-FIT Weronika Zawadzka bądź Organizatorka – osoba, która prowadzi zajęcia, posiadająca ku temu niezbędne umiejętności oraz uprawnienia.
 6. Zapis na zajęcia – zapisu na zajęcia dokonuje się na odległość, w formie online przez stronę internetową www.akro-fit.pl poprzez zapoznanie się z regulaminem, zaakceptowanie go, wypełnienie formularza zgłoszeniowego „AKROFIT DLA WSZYSTKICH” na stronie internetowej www.akro-fit.pl.
 7. Klient – osoba dokonująca zapisu Uczestnika/Uczestników na zajęcia. Klientem może być tylko rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach lub sam pełnoletni Uczestnik zajęć.
 8. Formularz – formularz AKROFIT DLA WSZYSTKICH – służący do podania danych Klienta i Uczestnika zajęć. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 11. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Na zajęcia obowiązują zapisy. Brak zapisu może skutkować nie zezwoleniem na udział w zajęciach.
 2. Zapisu należy dokonać najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami. Jeśli decyzja zostaje podjęta później, należy skontaktować się telefonicznie z Organizatorem i zapytać o możliwość uczestnictwa w zajęciach i dopiero wtedy dokonać zapisu.
 3. Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić formularz AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH na stronie akro-fit.pl 
 4. W formularzu AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH należy zaznaczyć termin i godzinę i rodzaj zajęć, na które dokonuje się zapisu.
 5. Opłata za jednorazowe zajęcia wynosi 0 zł.
 6. Uczestnicy oraz opiekunowie przyjmują do wiadomości, że wejście na zajęcia AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz na umieszczenie zdjęć oraz filmów w sieci. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec organizatora.
 1. Aby zapisać się na listę rezerwową należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie dzwoniąc/ wysyłając wiadomość SMS na nr 507479734 lub poprzez stronę AKRO-FIT akrobatyka i fitness na Facebooku.
 2. Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji i dolegliwości bólowych.
 3. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie o tym fakcie Klientów. Za odwołane zajęcia nie należy się zwrot pieniędzy ani wypłata zadośćuczynienia.
 4. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne, sportowe, krótkie spodenki lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Instruktor prowadzący zajęcia będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy uczestnik po ściągnięciu okularów odpowiednio dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia. Opiekun towarzyszący dziecku na sale wchodzi bez butów.
 5. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach po zażyciu jakichkolwiek środków odurzających.
 6. Organizator zaleca, aby uczestnicy mieli ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione. Na hale nie można też wnosić jedzenia i rzuć gumy.
 7. Uczestnik/Uczestnicy zajęć powinni być objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW Szkolne dla dzieci), które w swoim OWU nie wyklucza odpowiedzialności w przypadku zdarzenia podczas pozaszkolnych, rekreacyjnych zajęć z akrobatyki. Osoba dorosła biorąca udział w zajęciach razem z dzieckiem również powinna posiadać ubezpieczenie NNW.
 8. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na sale – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na sale i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 9. Podczas zajęć nad bezpieczeństwem dziecka czuwa rodzic na zajęciach dla dzieci 2-7 letnich lub trener podczas zajęć dla osób 7+. 
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 11. W przypadku nieprawidłowości/konfliktów podczas zajęć Klient jest zobowiązany najszybciej jak to możliwe poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji. Organizator zobowiązuje się rozwiązać problem jak najszybciej jest to możliwe, jeśli ma ku temu obiektywne możliwości.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka po adresem Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice NIP 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania usługi). Jest to konieczne dla wykonania tej Usługi. 
 3. Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

-zmiany warunków umowy (przekazanie opłaconego wejścia) czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania usługi);

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania usługi);

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 3. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora np. kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prowadzenie zajęć AKRO-FIT DLA WSZYSTKICH.
 4. Klient i/lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient i/lub Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Klienta i/lub Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta/Uczestnika.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Uczestnikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze stroną internetową, AKRO-FIT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zapisów i podpisywania umów przez stronę internetową, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.