REGULAMIN IMPREZY pn. „ZAKOŃCZENIE SEZONU AKRO-FIT”

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem Imprezy jest firma AKRO-FIT Weronika Zawadzka zwana dalej Organizatorem.
 2. Impreza odbywa się 16.06.2023 w godzinach 10:30 – 15:00 w HALI SPORTOWEJ KANS ul. Lwówecka 18 w JELENIEJ GÓRZE
 3. Aby wziąć udział w imprezie należy zapisać dziecko na wybraną godzinę poprzez formularz na stronie internetowej akro-fit.pl oraz określenie ile osób będzie towarzyszyć dziecku oraz dokonać opłaty 25 zł (dzieci uczestniczące w czerwcu w zajęciach) lub 60 zł (dzieci, które zakończyły udział w zajęciach w maju).Opłatę należy uiścić na konto (to samo, co za zajęcia) mBank 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318 tytuł: koniec roku, imię i nazwisko dziecka.
 4. Zapisy trwają do 6.06.2024r.
 5. Miejscem Imprezy sala AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47 budynek C, lokal C1 oraz hala sportowa KANS ul. Lwówecka 18.
 6. Impreza odbywa się w formie zajęć gimnastycznych/ tanecznych.
 7. Organizator zaprosił partnerów wydarzenia, oraz firmy które przedstawią swoje oferty oraz wykonają niektóre ze swoich usług bez dodatkowych opłat (konsultacje/porady itp.) oraz firmy, które będą sprzedawały swoje produkty/usługi. Uczestnicy imprezy dobrowolnie korzystają z ww. usług oraz dobrowolnie robią zakupy.
 8. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na jej terenie.
 9. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, poprzez określenie zasad zachowania się uczestników i korzystania przez nich z sali, a także udostępnionego sprzętu.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do wykonywania poleceń Organizatora Imprezy oraz pracowników firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka.
 12. Organizator udostępnia uczestnikom szatnie, ale nie odpowiada rzeczy tam pozostawione. Zaleca się, aby rzeczy wartościowych nie pozostawiać w szatni.
 13. Za szkody wyrządzone w trakcie Imprezy odpowiada prawnie i finansowo osoba, która ich dokonała. Jeśli jest osobą niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 1. Zasady organizacyjne i porządkowe:
 1. Wstęp jest płatny przelewem na konto – tylko za uczestnika zajęć, osoby towarzyszące wchodzą bezpłatnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców/opiekunów) i na ich wyłączną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom w trakcie trwania Imprezy.
 3. Wejście na sale możliwe jest wyłącznie bez obuwia lub w czystym, zmiennym, sportowym obuwiu sportowym.
 4. Uczestniczyć w zajęciach sportowych należy w odpowiednim stroju sportowym.
 5. Udział w części sportowej mogą brać tylko osoby, które nie mają ku temu żadnych przeciwwskazań medycznych. Uczestnictwo w tej części równoznaczne jest z brakiem przeciwwskazań.
 6. Na terenie imprezy zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z innych używek.
 7. Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w imprezie nie należy się zwrot pieniędzy, zadośćuczynienia. Rodzice/Opiekunowie nie mają praw do roszczeń względem Organizatora ze względu na brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.

III. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz na umieszczenie zdjęć oraz filmów w sieci. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub skrócenia jej bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej akro-fit.pl, przy wejściu do lokalu oraz w każdej szatni.