UMOWA AKROBATYKA 2023/2024

UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ

Z ELEMENTAMI AKROBATYKI SPORTOWEJ

 

Umowa zostaje zawarta drogą online poprzez wypełnienie formularza do zawarcia umowy na stronie internetowej Organizatora www.akro-fit.pl oraz zaakceptowanie wszystkich warunków umowy poprzez zaznaczenie wszystkich pól wyboru. Umowa zostaje zawarta w dniu wysłania formularza do zawarcia umowy do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku wyślij pod ww. formularzem na stronie www.akro-fit.pl

 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Weroniką Zawadzką reprezentującą firmę AKRO-FIT zwaną dalej Organizatorem                                 

a

Rodzicem/Opiekunem dziecka, którego dane zostały wpisane w formularzu do zawarcia umowy.

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna zawierającego umowę zostało wpisane w formularzu do zawarcia umowy – zwanymi dalej Opiekunami.

Dane kontaktowe do Opiekuna zostały wpisane w formularzu do zawarcia umowy.

Umowa w formie nieedytowalnej, bez wypełnionych danych osobowych zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu do zawarcia umowy.

Umowa jest ważna i obowiązuje bez konieczności jej podpisywania.

 §1.

Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowane instruktorki, trenerki, fizjoterapeutki, nauczycielki wychowania fizycznego, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 §2.

 1. Zajęcia są odpłatne. Odbywać się będą w sali AKRO-FIT przy ul. Jana III Sobieskiego 47 budynek C lokal C1  w Jeleniej Górze lub hali sportowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych ul. Lwówecka 18 w Jeleniej Górze.
 1. Opłata miesięczna za zajęcia, o których mowa w par. 1 jest stała i wynosić będzie kolejno:

– 40 minut zajęć 1 raz w tygodniu (4 zajęcia w miesiącu) – 150 zł (4-5 latki)

– 40 minut zajęć 2 razy w tygodniu (8 zajęć w miesiącu) – 210 zł (4-5 latki)

– 55 minut zajęć 1 raz w tygodniu – (4 zajęcia w miesiącu) – 180 zł

– 55 minut zajęć 2 razy w tygodniu – (8 zajęć w miesiącu) – 270 zł

3. Opłata miesięczna, o której mowa w  ust. 2 może zostać pomniejszona o rabat w kwocie 10 zł w przypadku, kiedy:

– w zajęciach uczestniczy rodzeństwo (rabat dotyczy każdego dziecka),

– dziecko nieprzerwanie kontynuuje naukę kolejny rok szkolny,

– opiekun dziecka korzysta z innych usług firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka.

– zajęcia odbywają się w innej lokalizacji niż sala AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47C

Rabaty udzielane są każdego miesiąca i łączą się ze sobą, jeżeli każdy z wyżej wymienionych warunków jest spełniony w danym miesiącu.

4. Pierwsza opłata miesięczna zostaje obniżona o wysokość opłaty rekrutacyjnej, jeżeli taka była uiszczona.

5. W styczniu opłata za zajęcia wynosi połowę stałej opłaty miesięcznej, ze względu na ferie zimowe w terminie 15.01-28.01.2024 r. W tym okresie zajęcia nie będą się odbywały wg stałego harmonogramu. W tym czasie Organizator zaproponuje wejścia jednorazowe oraz półkolonie dla chętnych osób. 

 

 §3

Opiekunowie zobowiązują się do dokonywania opłat za uczestnictwo dziecka w zajęciach do 10 dnia każdego miesiąca gotówką do Organizatora lub przelewem na konto:

mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318                                   

Tytułem: opłata za zajęcia z gimnastyki za dany miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

 1. Niedokonanie płatności w terminie skutkuje wysłaniem przypomnienia o uregulowaniu opłaty w formie wiadomości sms. Jeśli płatność nadal nie zostanie dokonana Organizator jeszcze raz wyśle wiadomość  sms o zaległej płatności., wyznaczając dodatkowy 3 dniowy termin zapłaty. W przypadku braku wpłaty w terminie wyznaczonym w ponaglającej wiadomości SMS, Organizator przekaże sprawę do windykacji, a do zaległej opłaty zostaną doliczone ustawowe odsetki oraz koszty upomnienia w wysokości 50 zł. Następnie podejmowane są kolejne kroki prawne w celu uzyskania należności.

§4.

 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i wiąże strony od dnia, w którym zaakceptowano umowę do 29.06.2024 r.
 2. Organizator ma prawo odmówić zawarcia niniejszej umowy z Rodzicem/Opiekunem, który nie wywiązał się z warunków umowy w poprzednim sezonie.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, czyli przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Umowę należy rozwiązać w formie pisemnej i dostarczyć do Organizatora lub w formie elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: kontakt@akro-fit.plOrganizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego maila. Brak potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia w ciągu 48 godzin jest równoznaczny z nieotrzymaniem go. W tej sytuacji Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przedstawienia dowodu przesłania tej wiadomości. Dostarczenie wypowiedzenia w formie pisemnej musi zostać potwierdzone podpisem Organizatora.
 4. Miesiąc, w którym składa się wypowiedzenie umowy musi być w pełni opłacony. Wzór wypowiedzenia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
 5.  Zmiana częstotliwości udziału w zajęciach może zostać dokonana przez każdą ze stron przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, czyli przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Zmian można dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Organizatora, w formie elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: kontakt@akro-fit.pl lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer Organizatora: 507479734. Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wiadomości e-mail, SMS, odpowiadając na wiadomość, a w przypadku zmiany dokonanej w formie pisemnej – podpisać dokument. Brak odpowiedzi lub podpisu jest równoznaczny z nieotrzymaniem informacji.

Wzór zmiany częstotliwości uczestnictwa w zajęciach znajduje stanowi załącznik nr 2 do umowy.

6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie ulega obniżeniu.

7. Organizator dopuszcza możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona przynajmniej 24h przed zajęciami, które zostaną opuszczone oraz pod warunkiem, że będzie miejsce w innej grupie o podobnym poziomie zaawansowania, w której uczestnik będzie mógł odrobić zajęcia. Odrobienie zajęć nie jest gwarantowane ze względu możliwe braki wolnych miejsc w grupach.

8. Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej. Dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki szkolnej są dniami wolnymi od zajęć (1.11.2023 r., 11.11.2023 r., 23.12.2023 r.-1.01.2024 r., 6.01.2024r., 29.03-2.04.2024 r., 1-3.05.2024 r., 30.05.2024 r.).

9. Za wyżej wymienione dni wolne nie przysługuje zwrot gotówki, ani obniżenie opłaty oraz nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, jak również opłata nie wzrasta w miesiącu, w którym będzie 5 lub 9/10 zajęć.

10. Organizator ma prawo zorganizować zastępstwo za prowadzącego zajęcia lub odwołać zajęcia z ważnych przyczyn. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie lub Organizator dokona zwrotu części opłaty miesięcznej – proporcjonalnie, za zajęcia, które się nie odbyły.

11. W przypadku zmniejszenie się ilości uczestników w trakcie trwania zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania danej grupy lub połączenia dwóch grup w jedną, z uwzględnieniem posiadanych przez uczestników umiejętności.

 §5.

 1. Firma AKRO-FIT odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają Opiekunowie).
 2. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na salę – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na salę i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 3. W razie niewłaściwego zachowywania się Uczestnika zajęć, w szczególności zachowania zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu Uczestników zajęć lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo:

– wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń,

– zakazać uczestnictwa w danym treningu,

– wykreślić z listy uczestników.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia. Opiekun nie wnosi z tego powodu żadnych roszczeń.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

5. Uczestnicy zajęć powinni posiadać ważne ubezpieczenie NNW, które w swoim OWU nie wyklucza zdarzeń powstałych na  pozaszkolnych, rekreacyjnych zajęciach z akrobatyki, np. NNW szkolne.

6. Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji i dolegliwości bólowych.

7. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne krótkie, sportowe spodenki lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Instruktor prowadzący zajęcia będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy dziecko odpowiednio dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia.

8. Organizator zaleca, aby dzieci miały ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione. Nie można też wnosić jedzenia na hale i rzuć gumy.

9. Zawierając umowę Opiekun oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej. Są to zajęcia rekreacyjne, nie jest wymagana zgoda lekarza medycyny sportowej, jednak jeśli Opiekun ma wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, Organizator zaleca wizytę u ww. specjalisty lub u lekarza rodzinnego. Opiekun zawiera umowę po otrzymaniu zapewnienia, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału ww. zajęciach.

10. Każdy rodzic otrzymuje kod do drzwi – dzięki niemu może wejść do sali. Kod można przekazać osobie, która będzie przyprowadzała lub odbierała dziecko z zajęć. Nie można  przekazać kodu osobie obcej. W przypadku nie otrzymania kodu, Klient zobowiązuje się zgłosić do Organizatora.

11. Na zajęcia należy przyjść nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami oraz opuścić salę 10 minut po zajęciach. Należy w tym czasie zachować ciszę i nie przeszkadzać grupie, która jest w trakcie zajęć.

12. W lokalu wyznaczone są szatnie, do których mogą wejść opiekunowie. Podpisane są: „Dzieci z pomocą rodzica”. W tych szatniach nie ma podziału na płeć, mogą wejść chłopcy i dziewczynki oraz kobiety i mężczyźni – opiekunowie. Pozostałe szatnie są tylko dla dziewcząt lub chłopców, opiekunowie do tych szatni nie wchodzą.

13. Opiekunowie nie przebywają na sali do ćwiczeń ani w szatniach podczas zajęć. Wyznaczona jest poczekalnia. Jeśli nie ma w niej miejsca należy opuścić lokal.

14. Dziecko oczekuje na odbiór przez rodzica na ławeczce w sali. Rodzic zobowiązany jest przekazać informację dziecku, że musi poczekać na odbiór w sali. W przypadku opóźnień przy odbiorze powyżej 15 minut instruktor zobowiązany jest zadzwonić do rodziców dziecka. 

15. Jeśli dziecko może samodzielnie opuścić lokal po zajęciach, rodzic musi wyrazić na to zgodę podczas akceptacji umowy. Opiekun zobowiązuje się przekazać dziecku kod dostępu do drzwi, aby zawsze mogło wrócić na salę.

  §6.

 1. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na odległość w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie internetowej akro-fit.pl

Wyrażenie zgody nastąpiło poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 1. Wyrażam zgodę Aby moje dziecko samodzielnie wchodziło na salę oraz samodzielnie ją opuszczało. Zobowiązuję się przekazać dziecku kod dostępu oraz nr telefonu do Organizatora.

Wyrażenie zgody nastąpiło poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 1. Oświadczam, że wszystkie dane w niniejszym formularzu podane są zgodnie z prawdą i z moją najlepszą wiedzą.

Oświadczenie zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z usługą – dziecko brało udział w zajęciach organizowanych przez AKRO-FIT Weronika Zawadzka.

Oświadczenie zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 §7.

 1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej.

Oświadczenie zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 §8.

 1. Zapoznałam/em się z umową i oświadczam, że akceptuję wszystkie wymienione wyżej warunki.

Oświadczenie zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 

 1. Zawieram umowę i zobowiązuje się do jej wypełnienia i dokonywania płatności w terminie.

Zawarcie umowy zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

   §9.

 1. Znam zasady wypowiedzenia umowy i w pełni je akceptuje. Jestem świadoma/y obowiązku zapłaty za zajęcia i w pełni to akceptuje.

Oświadczenie zostało potwierdzone poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu do zawarcia umowy.

 §10.

OŚWIADCZENIE

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja wysyłająca/ wysyłający formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 9 ust. 1 i 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AKRO-FIT Weronika Zawadzka dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania wyżej wymienionej usługi przez Organizatora.

 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwartej umowy oraz przedstawienia oferty innych możliwych usług Organizatora.
 • Podane przeze mnie dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:

 1. a) dostępu do moich danych osobowych;
 2. b) sprostowania moich danych osobowych;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Bez mojej wyraźnej zgody moje dane osobowe nie mogą być udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wyrażenie zgody dokonano poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu zawarcia umowy.

 

§11.

1.Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagrywanie mojego dziecka podczas zajęć. 

 

Wyrażenie zgody dokonano się poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu zawarcia umowy.

 1. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów z zajęć na stronie internetowej www.akro-fit.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

Wyrażenie zgody dokonano się poprzez zaznaczenie pola wyboru o tym samym brzmieniu w formularzu zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 1

Wzór wypowiedzenia Umowy

                                                                                                          Miejscowość, data

AKRO-FIT

Weronika Zawadzka

NIP: 6951505056

Adres: Paszowice 87/3

59-411 Paszowice

 

                                                                                                Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

                                                                                                Imię i nazwisko uczestnika zajęć

 

Niniejszym wypowiadam umowę o prowadzenie zajęć z gimnastyki, zawartą drogą elektroniczną w dniu …………

Umowa zakończy się ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym składam wypowiedzenie tj…………………. Zgodnie z umową zobowiązuję się do wniesienia pełnej opłaty za aktualny miesiąc.

Przyczyna rezygnacji (dobrowolnie)…………………………….

Sposób dostarczenia wypowiedzenia (niepotrzebne usunąć):

Wypowiedzenie wysyłam drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@akro-fit.pl. Datą złożenia wypowiedzenia umowy jest data wpływu wiadomości na ww. adres e-mail. Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego maila.

 

Wypowiedzenie przekazuję do rąk własnych Organizatora – Weroniki Zawadzkiej. Datą złożenia wypowiedzenia umowy jest dostarczenie jej do Organizatora. Wypowiedzenie jest przygotowane w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Organizator jest zobowiązany do podpisania odbioru wypowiedzenia.

……………………………….                                                                           ……………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna                                                         data i podpis organizatora

 

 

Załącznik nr 2

Zmiana częstotliwości uczestnictwa w zajęciach

AKRO-FIT

Weronika Zawadzka

NIP:6951505056

Adres: Paszowice 87/3

                                                                                                 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

                                                                                                 Imię i nazwisko dziecka

 

Niniejszym zgłaszam, że od przyszłego miesiąca nastąpią zmiany w częstotliwości uczęszczania mojego dziecka w zajęciach. (proszę opisać zmianę).

Sposób dostarczenia informacji o zmianie (niepotrzebne usunąć):

Informację wysyłam drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@akro-fit.pl. Datą złożenia informacji o zmianie jest data wpływu wiadomości na ww. adres e-mail. Organizator ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego maila.

Informację przekazuję na piśmie do rąk własnych Organizatora – Weroniki Zawadzkiej. Datą złożenia informacji o zmianie jest dostarczenie jej do Organizatora. Informacja jest przygotowana na piśmie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Organizator jest zobowiązany do podpisania odbioru informacji.

 

Informację wysyłam drogą sms na nr telefonu: 507479734. Datą złożenia informacji o zmianie jest data wpływu wiadomości na ww. numer telefonu. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na taką wiadomość.

 

 

……………………………….                                                                                      ………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna                                                         data i podpis organizatora