REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z AKROBATYKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Niniejszy regulamin dotyczy rekrutacji – zapisów dzieci na zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej na rok szkolny 2023/2024, które odbywać się będą w Jeleniej Górze na sali AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47C w Jeleniej Górze lub na hali sportowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych ul. Lwówecka 18 w Jeleniej Górze.

 

 

 1. Definicje
 2. Organizator – Weronika Zawadzka, właściciel AKRO-FIT Weronika Zawadzka, NIP: 6951505056 z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice.
 3. Instruktorka/Prowadząca zajęcia – osoba zatrudniona przez firmę AKRO-FIT Weronika Zawadzka, osoba wykonująca zlecenie dla Organizatora lub właścicielka firmy – osoba przeprowadzająca zajęcia, posiadająca ku temu odpowiednie kwalifikacje.
 4. Uczestnik zajęć/Dziecko – osoba nieletnia, biorąca udział w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Zajęcia z akrobatyki/trening – pozaszkolne, rekreacyjne, grupowe zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej. Zajęcia są dostosowane odpowiednio do wieku i umiejętności dzieci w danej grupie.
 6. Klient/Rodzic/Opiekun prawny – osoba która zapisuje dziecko na zajęcia. Zapisać dziecko na zajęcia może tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć. Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej, AKRO-FIT świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne, w tym usługę umożliwiającą wzięcie udziału w rekrutacji drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej za rekrutację.
 8. Formularz rekrutacji – formularz rekrutacji na stronie internetowej www.akro-fit.pl
 9. Rekrutacja – proces naboru (drogą elektroniczną) osób chętnych do udziału w zajęciach z akrobatyki w roku szkolnym 2023/2024. Rekrutacja podzielona jest na 3 etapy:

1)Zgłoszenie dziecka do rekrutacji – wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacji i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

2)Aktywny udział w pierwszych zajęciach – dziecko ćwiczy podczas pierwszego treningu.

3)Podjęcie decyzji przez rodzica, dziecko, organizatora o uczestnictwie w zajęciach – wypełnienie „formularza do zawarcia umowy” na stronie internetowej akro-fit.pl

 1. Pierwsze zajęcia – pierwsze zajęcia, w których bierze udział dziecko. Pierwsze zajęcia odbywają się w dniach 4.09 – 9.09. 2023 r. w zależności od ustalonego terminu zajęć. Możliwy jest też inny termin pierwszych zajęć, jeśli zapis został dokonany po 31.08.2023r.
 2. Formularz do zawarcia umowy – formularz dostępny na stronie www.akro-fit.pl , który należy wypełnić i wysłać w ciągu 3 dni od pierwszych zajęć, aby zawrzeć umowę o udział dziecka w zajęciach z akrobatyki w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Opłata rekrutacyjna – opłata, którą należy uiścić na konto Organizatora, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, ale nie później niż w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Udział w rekrutacji jest możliwy po dokonaniu opłaty. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, z tymże pierwsza miesięczna opłata za zajęcia z akrobatyki (po zawarciu umowy) zostanie pomniejszona o uiszczoną kwotę opłaty rekrutacyjnej.
 4. Lista rezerwowa – lista dla osób, chętnych na zajęcia z akrobatyki, które nie zdążyły wziąć udziału w rekrutacji.
 5. Umowa – umowa o udział w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej w roku szkolnym 2023/2024. Umowa jest udostępniona klientowi na stronie akro-fit.pl podczas procesu rekrutacji. Należy się z nią zapoznać przed wysłaniem formularza rekrutacji. Umowa będzie zawierana na odległość z Klientem (po przejściu całego procesu rekrutacyjnego), w ramach strony internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 8. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022, poz. 1648 z późn. zm.).

 

 1. Proces rekrutacji

 

 1. Zapisy dotyczą dzieci i młodzieży od 4 do 15 lat. Zapisujący jest świadom, że dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, rodzice nie wchodzą na salę gimnastyczną. W związku z tym dziecko musi być na tyle samodzielne, aby pozostać na sali z instruktorem, wypełniać jego polecenia i samodzielnie korzystać z toalety, która jest na sali.
 2. Ilość miejsc w lokalizacji: AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47C w Jeleniej  Górze jest ograniczona, dlatego część zajęć będzie odbywała się na hali sportowej przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze do momentu aż główna lokalizacja nie zostanie powiększona.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 3.08.2023 r. i trwa do 27.08.2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Po tym czasie lub po wyczerpaniu miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową.
 4. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować niniejszy regulamin i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłata wynosi 45zł i należy dokonać jej w formie przelewu na nr konta firmy AKRO-FIT Weronika Zawadzka: mBank 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318. W tytule należy wpisać: Opłata rekrutacyjna za: Imię i nazwisko dziecka.
 5. Biorąc udział w rekrutacji rodzice/opiekunowie oświadczają, że dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami z akrobatyki sportowej. Są to zajęcia rekreacyjne, nie jest wymagana zgoda lekarza medycyny sportowej, jednak jeśli rodzice/opiekunowie mają wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, zalecamy wizytę u ww. specjalisty lub u lekarza rodzinnego.
 6. Uznaje się, że dziecko jest zapisane na zajęcia tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki z punktu 4.
 7. Organizator proponuje termin zajęć na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Jest to termin pierwszych zajęć jak również na stałe – na cały rok szkolny. Późniejszych zmian można dokonać z zgodnie z warunkami umowy.
 8. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, nawet jeśli dziecko nie stawi się na pierwszych zajęciach oraz wtedy, kiedy rodzic/opiekun zgłosi rezygnacje. Zgłoszenia do rekrutacji dokonują osoby zdecydowane na przejście całego procesu rekrutacyjnego.
 9. Pierwsze zajęcia we wrześniu nie zobowiązują do podpisania umowy. Są one zapoznawcze dla dziecka i dla rodzica/opiekuna. Po udziale w tych zajęciach rodzic/opiekun decyduje, czy dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach. Jeśli tak, należy wypełnić formularz do zawarcia umowy i zaakceptować wszystkie jej warunki.
 10. Udział w kolejnych zajęciach we wrześniu jest możliwy tylko po wypełnieniu formularza do zawarcia umowy i po zaakceptowaniu wszystkich jej warunków.
 11. Zaakceptować umowę należy wciągu 3 dni od pierwszych zajęć. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, organizator ma prawo na kolejne zajęcia zaprosić osobę z listy rezerwowej. Organizator nie ma obowiązku przypomnienia rodzicowi/opiekunowi o konieczności zaakceptowania umowy.
 12. W dniu 1.09.2023 odbędzie się zebranie organizacyjne. Organizator wyślę wiadomość SMS z miejscem oraz godziną zebrania. Z ważnych przyczyn Organizator ma prawo zmienić termin zebrania.

 

III. Pierwsze zajęcia

 1. Pierwsze zajęcia odbywają się w dniach 2-8.09.2023r. Każdy rodzic/opiekun zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms, którego dnia,  o której godzinie i w jakim miejscu odbędą się pierwsze zajęcia. Jeśli taka informacja nie dotarła do dnia 27.08.2023 r. należy zgłosić ten fakt do Organizatora, dzwoniąc pod numer telefonu 507479734. Jeśli proponowany termin zajęć nie odpowiada, należy również skontaktować się Organizatorem. Brak kontaktu jest równoznaczny z otrzymaniem wiadomości o pierwszych zajęciach i akceptacją zaproponowanego terminu.
 2. Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci zdrowe, bez kontuzji i dolegliwości bólowych.
 3. Strój obowiązujący na zajęciach: wygodne krótkie spodenki sportowe lub legginsy, koszulka, która przylega do ciała lub inna, która powinna być schowana w spodenki, skarpetki antypoślizgowe lub brak skarpetek, brak obuwia. Zabronione są długie kolczyki oraz łańcuszki czy bransoletki – ze względów bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne również muszą zostać ściągnięte do ćwiczeń. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach w okularach ze względu na ryzyko doznania urazu twarzy oraz oczu. Instruktor prowadzący zajęcia będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy dziecko odpowiedni dobrze widzi jak wykonać zadane ćwiczenia.
 4. Organizator zaleca, aby dzieci miały ze sobą wodę niegazowaną. Gazowane napoje są zabronione. Nie można też wnosić jedzenia na sale i rzuć gumy.
 5. Dziecko biorące udział w zajęciach powinno być objęte ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW Szkolne), które nie wyklucza udziału w pozaszkolnych rekreacyjnych zajęciach z akrobatyki.
 6. Firma AKRO-FIT odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie).
 7. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego „Zapraszam na salę – zaczynamy” i „Koniec – wychodzimy z sali”– wchodzenie na salę i korzystanie ze sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu jest zabronione.
 8. W razie niewłaściwego zachowywania się Uczestnika zajęć, w szczególności zachowanie zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu swojemu i innych osób lub zachowanie się w sposób dezorganizujący i utrudniający prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo:

– wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń,

– zakazać uczestnictwa w danym treningu,

– wykreślić z listy uczestników.

W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty rekrutacyjnej. Rodzic/Opiekun nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 2. W przypadku nieprawidłowości/konfliktów podczas zajęć Klient jest zobowiązany najszybciej jak to możliwe poinformować Organizatora o zaistniałej sytuacji. Organizator zobowiązuje się rozwiązać problem jak najszybciej jest to możliwe, jeśli ma ku temu obiektywne możliwości.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Weronika Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKRO-FIT Weronika Zawadzka po adresem Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice NIP 6951505056 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również  Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@akro-fit.pl , numer telefonu: 507479734 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

2.Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia rekrutacji). Jest to konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji.

3.Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do przeprowadzenia procesu rekrutacji);

-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

-wykorzystywania cookies na stronie i podstronach www.akro-fit.pl — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

-przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją rekrutacji oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że realizacja rekrutacji będzie niemożliwa.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji rekrutacji, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 3. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora np. kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w proces rekrutacji.
 4. Klient i/lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient i/lub Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane Klienta i/lub Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta/Uczestnika.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Uczestnikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze stroną internetową, AKRO-FIT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zapisów i podpisywania umów przez stronę internetową, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

Zmiany w regulaminie rekrutacji wprowadzone 30.08.2022.

PROCES REKRUTACJI PUNKT 3:

Rekrutacja zostaje przedłużona bezterminowo – do wyczerpania miejsc – Organizator zapewnił dodatkowe terminy zajęć. 

W formularzu rekrutacyjnym wypisane są terminy zajęć, w których jest wolne miejsce. Klienci mogą zapisać dziecko do wybranej grupy. Jeśli nie ma terminu dla danej grupy wiekowej oznacza to, że miejsca się wyczerpały.