regulamin półkolonii zimowych

REGULAMIN ZAPISÓW NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2024

Niniejszy regulamin dotyczy zapisów dzieci na półkolonie, które odbywać się będą w Jeleniej Górze w Sali AKRO-FIT ul. Sobieskiego 47 budynek C               

§1

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem półkolonii jest firma AKRO-FIT Weronika Zawadzka z siedzibą w Paszowice 87/3, 59-411 Paszowice, reprezentowana przez Weronikę Zawadzką.
 1. Półkolonia odbywa się w lokalu przy ul. Sobieskiego 47 budynek C, 58-500 Jelenia Góra.
 2. Uczestnik – dziecko, które ma skończone 6 lat, zapisane przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego na półkolonie.
 3. Każdy Uczestnik, jego Rodzic oraz Organizator, Kierownik oraz Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Zapis na półkolonie jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Koszt półkolonii to 650 zł i obejmuje: Opiekę wychowawców, udział w zajęciach sportowych, wyżywienie (II śniadanie, obiad), ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do wymienionych w ofercie atrakcji. 
 6. Harmonogram płatności:

a) Bezzwrotna zaliczka w wysokości 300 zł do 3 dni od daty zgłoszenia uczestnika,

b) Pozostałą część kwoty 350 zł najpóźniej 15 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

8. Zapłata kwoty, o której mowa w punkcie 6. Powinna nastąpić przelewem na konto Organizatora mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8014 8318, tytułem: Imię i nazwisko dziecka, półkolonia + termin.

9. Zaliczka opisana w punkcie 7. a) Nie podlega zwrotowi. Brak wniesienia opłat z punktu 7 a) lub 7b) w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w półkolonii. Organizator ma prawo przekazać to miejsce uczestnikowi z listy rezerwowej.

10. Częściowy zwrot wpłaty (pomniejszony o zaliczkę) jest możliwy tylko i wyłącznie w razie uzasadnionego przypadku rezygnacji z półkolonii, np. pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające udział w półkolonii i tylko w przypadku jeśli znajdzie się osoba, która skorzysta z tego miejsca. W innym przypadku zwrot nie jest możliwy.

11. Zniżki:

– 50 zł dla uczestników zajęć organizowanych przez AKRO-FIT (pod warunkiem, że jest aktywna umowa i uregulowane są wszystkie płatności)

– 50 zł dla rodzeństwa (zniżka na każde zapisane dziecko)

– 50 zł dla osób zapisanych na drugi turnus (zniżka dotyczy tylko drugiego turnusu)

Zniżki łączą się ze sobą.

12. Zapisy na każdy turnus kończą się 15 dni przed jego rozpoczęciem lub po wyczerpaniu miejsc.

 

§2

                                               OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu programu półkolonii zgodnie z zaprezentowaną ofertą.
 2. Opieka dla dzieci zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Istnieje możliwość późniejszego odebrania dziecka, nie dłużej jednak niż pół godziny od wyznaczonej godziny, tj. 16:00. Rodzic zobowiązany jest poinformować opiekunów o późniejszym odbiorze, najpóźniej do godziny 10:00 danego dnia. Istnieje możliwość wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, nie wcześniej niż 30 min przed wyznaczoną godziną. Za przyprowadzenie dziecka wcześniej obowiązuje dodatkowa opłata – 10 zł. Musi to zostać zgłoszone przynajmniej dzień wcześniej do godziny 16:00, a Organizator musi potwierdzić taką możliwość.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bądź zgubione/ zniszczone podczas wycieczek i zajęć. Zaleca się nie przynoszenie wartościowych przedmiotów.
 4. Organizator ma prawo odwołać półkolonie z ważnych przyczyn oraz przyczyn niezależnych od niego. W tym przypadku Organizator dokona zwrotu całości wpłaconych pieniędzy.
 5. Organizator może wykreślić Dziecko z listy Uczestników bez możliwości zwrotu opłaty w przypadku:

– nagannego zachowania, zagrażającego zdrowiu i  życiu, własnemu i innych Uczestników

– stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej w stosunku do innych Uczestników oraz Kadry półkolonii.

 

§3

                                    OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika półkolonii.
 2. Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika.
 3. Rodzic/Opiekun oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie posiada ono żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, szczególnie w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki sportowej.
 4. Rodzic/ Opiekun jest jedyną upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną osobę powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u Opiekuna wraz z numerem dowodu osobistego Osoby Upoważnionej. (dokument będzie wysłany w mailu tydzień przed turnusem, będzie również dostępny na miejscu odbywania się półkolonii).
 5. Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się do zapoznania Dziecka z regulaminem półkolonii oraz wytłumaczenia mu jego obowiązków, praw i zakazów.
 6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do odbioru dziecka z półkolonii.
 7. Rodzic jest świadomy, że w przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie jej trwania, nie przysługuje mu zwrot opłaty za niewykorzystane dni.
 8. Rodzic zobowiązany jest wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która zostanie wysłana na adres e-mail podany przy zapisie.

 

§4

                                        OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

 1. Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń wychowawców oraz instruktorów oraz do przestrzegania aktualnie obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa.
 2. Uczestnik ma prawo do pełnego korzystania z planu półkolonii.
 3. W czasie trwania półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Nie może posiadać przy sobie wyżej wymienionych środków.
 4. Uczestnik wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje się zgłosić to instruktorowi lub wychowawcy.
 5. Uczestnik dba o czystość, porządek oraz powierzone mu mienie. Dba o higienę oraz schludny.
 6. Uczestnik nie może samodzielnie opuścić budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 7. Uczestnik odnosi się z szacunkiem do kolegów, kadry oraz innych osób. Nie może używać wulgaryzmów, stosować przemocy psychicznej oraz fizycznej wobec innych uczestników.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia każdego niebezpiecznego zachowania, wypadku, urazu, przypadków przemocy, której doświadcza lub jest świadkiem.
 9. Uczestnik jest świadomy, że w przypadku nagannego zachowania, zagrażającego zdrowiu i życiu, własnemu i innych uczestników oraz w przypadku stosowania przemocy – może zostać wykreślony z listy Uczestników bez możliwości zwrotu opłaty.